RODO – Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Łączność Sp. z o.o., z siedzibą w:  ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek, Kontakt z Administratorem: e-mail: sanatorium@sanatorium-lacznosc.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych u Administratora pełni Paweł Modrzejewski.
  E-mail: inspektor@kiodo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
   –  art 9 ust.2 lit h RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia, ustawą z dni 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą  z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych – w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, udzielania świadczeń zdrowotnych służących przywróceniu lub poprawie zdrowia oraz działań medycznych z zakresu rehabilitacji uzdrowiskowej,
   – art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9. Ust 2 lit. a w celu wskazanym w treści udzielonej zgody,
   –  art. 6 ust. 1 lit. f – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, co obejmuje np. marketing bezpośredni, dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę obiektu i mienia na terenie sanatorium (monitoring wizyjny),
   – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne w celu zawarcia i  umowy
  lub / i w związku z zawartą z nami umową.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczeń zdrowotnych.
 5. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania.
 7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być takie podmioty jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, pośrednicy PFRON (MOPS, PCPR, Starostwa itp.), osoby upoważnione przez Panią/Pana do uzyskania dokumentacji medycznej, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty współpracujące z administratorem (takie jak firmy informatyczne, hostingowe) na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
 9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.