Regulamin Rezerwacji On-Line

w obiektach Sanatorium Łączność Sp. z o. o.

§1

DEFINICJE

Usługodawca – Sanatorium Uzdrowiskowe Łączność Sp. z o. o., z  siedzibą w Ciechocinku, przy ulicy Warzelnianej 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398818, NIP: 8911621202, REGON: 341195821.

 Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości korzystająca z usług Usługodawcy. Usługobiorca może być jednocześnie Gościem.

 Gość – osoba korzystająca z usług sanatoryjnych lub hotelowych lub usług dodatkowych oferowanych przez Sanatorium Uzdrowiskowe Łączność Sp. z o.o. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą.

 Obiekt – Sanatorium Uzdrowiskowe Łączność, adres: ul. Warzelniana 4, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 283 6074 oraz 693 210 825 e-mail: rezerwacje@sanatorium-lacznosc.pl, Willa Rustykalna adres: ul. Warzelniana 8, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 283 6074 oraz 693 210 825 e-mail: rezerwacje@sanatorium-lacznosc.pl zarządzane przez Usługodawcę.

 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 Operator Systemu Rezerwacji Online – Betasi Sp. o.o. z siedzibą ul. Topolowa 13, 33-300  Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555973, NIP: 7343531433, Regon: 361410652.

 Potwierdzenie Rezerwacji Online – dokument w wersji elektronicznej przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości należności za rezerwowany pobyt oraz ewentualnie określający termin wpłaty zaliczki.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzania dokonania rezerwacji oraz reklamacji w obiektach Sanatorium Uzdrowiskowego Łączność Sp. z o.o.
 2. Umowa rezerwacji zawierana jest z Operatorem Systemu Rezerwacji działającym w imieniu i na rzecz Usługodawcy.

  §3

  REZERWACJA

  1. Celem dokonania Rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
  1. Rezerwacja on-line dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego.
  1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaconego zadatku na koncie Usługodawcy.
  1. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, określające każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego zadatku za rezerwowany pobyt w Obiekcie.
  1. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte ofertą należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
  1. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
  1. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
  1. Usługodawca ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.

  §4

  ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

  1. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Obiektu pod jednym z numerów tel.: 48 283 6074 lub 693 210 825.
  1. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki ujęte w potwierdzeniu rezerwacji.
  1. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w terminie 7miu dni od daty zgłoszenia i wystawienia faktury korygującej, przelewem tradycyjnym na wskazany numer rachunku bankowego.

  §5

  REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Obiekcie powinny być kierowane adres e-mail: rezerwacje@sanatorium-lacznosc.pl
  1. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

  §6

  WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

  1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług sanatoryjnych i hotelowych oraz dodatkowych przez Usługodawcę określone jest wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

  §7

  DANE OSOBOWE

  1. Poprzez dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji, Usługobiorca i/lub Gość wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy.
  1. Przedmiotowe dane będą przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
  1. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 roku ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), Usługobiorca i/lub Gość mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  1. Przetwarzanie danych osobowych Usługodawca powierza Operatorowi Systemu Rezerwacji.

  §8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję: Regulamin rezerwacji w Obiektach Sanatorium Uzdrowiskowego Łączność Sp. z o.o.” oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.