REGULAMIN KONKURSU – WYGRAJ RYTUAŁ „CZEKOLADOWA SŁODYCZ”

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Rytuał Czekoladowa Słodycz”, prowadzonym przez Sanatorium Uzdrowiskowe „Łączność” Sp. z o. o., 87-720 Ciechocinek, ul. Warzelniana 4.

1.2.  Konkurs prowadzony jest na portalu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/Rustykalna/

1.3. Organizatorem konkursu jest Sanatorium Uzdrowiskowe „Łączność” Sp. z o. o., 87-720 Ciechocinek, ul. Warzelniana 4, zwane dalej „Organizatorem”.

1.4. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.

1.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 21.08.2023 r., (od godziny publikacji posta konkursowego) do dnia 03.09.2023 r., (do godz. 23.59).

1.6. Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez firmę Meta. Meta nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.

1.8. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia firmy Meta z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko firmie Meta roszczenie związane z Konkursem.

 • 2. Uczestnicy Konkursu

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być: wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i zaakceptowały jego postanowienia, zwane dalej „Uczestnikiem”.

2.2. Uczestnik oświadcza, że:

 1. a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 3. c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą odbioru nagrody i w pełni ją akceptuje,
 4. d) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
 • 3. Nagroda

3.1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w § 4.

3.2. Nagrodą jest Rytuał „Czekoladowa Słodycz” – całościowy masaż czekoladą.

3.3. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanym na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/Rustykalna/

3.4. Czas na realizację wygranej wynosi dwa miesiące od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej.

3.5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3.6. Zwycięzca może zrzec się nagrody, jednak w zamian nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda.

 • 4. Zadanie konkursowe

4.1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest opublikowanie komentarza pod postem konkursowym na profilu Facebook https://www.facebook.com/Rustykalna/, w którym opisze dlaczego akurat on powinien wygrać Rytuał „Czekoladowa Słodycz”.

4.2. Organizator  wyłoni zwycięzce konkursu wybierając najbardziej przekonujący komentarz.

4.3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i sposobie odbioru nagrody, w wiadomości prywatnej przesłanej w serwisie Facebook do dnia 05.09.2023 do godz. 15.00.

4.4. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/Rustykalna/.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarza.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie zadania konkursowego:

 1. a) niezgodnego z regulaminem serwisu Facebook,
 2. b) niespełniającego kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonego niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 3. c) zawierającego treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
 4. d) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż firmy Sanatorium Uzdrowiskowe „Łączność” Sp. z o. o.
 • 5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu.

5.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5.4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 6. Prawa autorskie

6.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora,
 2. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 7. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagrody.

7.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

7.4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

7.5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 • 8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2023r.

8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

8.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.