oraz

„Budowa sanatorium uzdrowiskowego z wewnętrznym basenem uzdrowiskowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków i jego przebudową z rozbiórką wybranych obiektów budowlanych i elementów infrastruktury oraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną i wewnętrzną”.

Budowaną część budynku zaprojektowano jako zwartą bryłę zamkniętą na planie prostokąta, 4-kondygnacyjną, z 4 kondygnacją w dachu skośnym. Dach zaprojektowano jako skośny z licznymi lukarnami tworzącymi rytm architektoniczny, wynikający z układu pilastrów elewacyjnych. Kompozycję elewacji zaprojektowano jako zrównoważoną, rytmiczną, z podkreśleniem strefy parteru.

Powierzchnia użytkowa całego obiektu 1548,54m 2
Liczba kondygnacji nadziemnych 4